0224-105 15 info@poppos.se

BOSTADS­RÄTTS­FÖRENINGAR 

Vi har kapacitet för omfattande mark- och anläggningsuppdrag, och även maskiner för mindre projekt.

ER bästa entreprenör inom markarbeten

Hos oss får ni bra priser, kunnig personal och en genomtänkt planering.

Redan innan vi sätter spaden i marken har vi en färdig bild av hur det ska se ut när vi lämnar arbetsplatsen. Det ska vara rent, snyggt och välordnat. Vi har rätt maskiner för såväl mindre som större grävarbeten och är aktsamma om den omgivning som finns. Vi åtar oss även akuta schakt- och dräneringsjobb.

dränering

En väl utförd dränering förhindrar fuktskador på fastigheterna. Vi har lång erfarenhet av fuktbekämpning.

Källare och förrådsutrymmen kan avslöja om fastigheten har för höga fukthalter mot vad som rekommenderas i en bostad. Vi förbättrar dräneringen kring fastigheten och är ISODRÄN-certifierade.

Sopor och avfall

Minska föreningens avfallskostnader med en Molok. Den tar liten plats och är effektiv.

Sop- och avfallshantering kan se väldigt olika ut. Genom att vi gräver ner en s.k. Molok, underjordsbehållare, kan bostadsrättsföreningar spara stora sophanteringkostnader varje år. En annan fördel är att de tar mindre markyta i anspråk och minskar risken för dålig lukt.

Gemensamma ytor och rabatter

Nya buskar, träd och vackra rabatter höjer trivseln på ditt område.

Härliga utemiljöer skapas och formas med buskar, träd, gräsytor och andra planteringar. Vi hjälper dig med allt från planering av utemiljön till bortforsling av trädgårdsavfall. Behöver ni jord, grus och sand så ordnar vi självklart det.

lekplatser

En plats där barnen kan leka och vistas är trivsamt för ett bostadsområde. 

Vi anlägger nya gemensamma uteplatser och ser över de befintliga. När det gäller lekplatser är det viktigt att följa regler och förordningar för att hålla barnen trygga. Vid en inspektion av en uteplats lämnar vi alltid ett besiktningsbevis som understryker att uteplatsen blivit besiktigad och godkänd.

Asfaltering

Vi håller vägarna i skick så att alla boenden kan ta sig fram ordentligt.

Sprucken asfalt och ojämn mark ser trist ut och är besvärlig att ta sig fram på. Vi lägger ny asfaltsyta och förbättrar redan befintlig asfalt. Behöver du någon som ser över era gator, parkeringar och gångar? Ja, då tar vi även hand om det och erbjuder snöröjning och sopning.

Plattlägg­ning och sten­arbeten

Vi anlägger gångvägar, garageuppfarter, parkeringsytor, trappor och murar.

En snygg och väl utförd plattläggning har man glädje av i många år. Vi har stor erfarenhet av såväl marksten och kantsten som kullersten. Självklart ser vi över redan befintliga anläggningar också.

MASKINPARK

vi älskar vårt jobb och våra maskiner

Varje maskin har sin unika funktion och är speciellt utvald för att vi ska kunna hantera olika typer av uppdrag.

Tack vare vår fordonsansvarig har vi alltid full kontroll över våra maskiner som servas och besiktigas med jämna mellanrum. Det är av stor vikt att det inte uppstår förseningar och komplikationer när vi utför våra uppdrag.

Poppos AB
Fridhemsgatan 19, Sala

Org. nr: 556763-9116

0224-105 15
info@poppos.se

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och utför alla uppdrag med yrkesstolthet och ett stort engagemang. Vår målsättning är att vara kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna.

Vi erbjuder mark- och anläggningsarbeten, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden, VVS-uppdrag och byggnationer i alla storlekskategorier. Vi installerar enskilt avlopp och utför dräneringar.